House-of-Commons-

โครงการบ้านประชารัฐของปีนี้

โครงการบ้านประชารัฐ อัพเดทเงื่อนไขใหม่ปี พ.ศ. 2560 เปิดโอกาสสานฝันให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเงื่อนไขจาก ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน กลายเป็น ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

หลังจากวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้เปิดโครงการ “บ้านประชารัฐ” เอื้อให้คนรายได้น้อยได้มีบ้านตามความฝัน แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป 1 ปี พบว่ายอดอนุมัติสินเชื่อต่ำกว่าคาดการณ์ และล่าสุด 18 เมษายน พ.ศ.2560 กระทรวงการคลังจึงได้แก้ไขปัญหาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้านประชารัฐ เพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมไปอีก โดยเปลี่ยนเงื่อนไข 2 ข้อ ได้แก่

  1. ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ คือในอดีตกำหนดไว้ว่า “ต้องเป็นผู้ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน” กลายเป็น “ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีบ้านอาศัยอยู่และต้องการขอสินเชื่อ เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างอันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินอย่างถูกต้องในระบบได้สะดวกขึ้น
  2. แก้ไขเงื่อนไขของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อย่างกรณีการกู้เพื่อนำไปปลูกสร้างบ้าน ต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย โดยจากเดิมซึ่งกำหนดให้ “รวมทั้งราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” กลายเป็น “ไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวมพิจารณาด้วย” เพราะถ้าหากนำราคาประเมินมาพิจารณาร่วมด้วย ผู้กู้ก็จะไม่อาจขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่ได้ตามวงเงินได้

House-of-Commons

บ้านประชารัฐ

โดนทางภาครัฐจะปล่อยสินเชื่อวงเงินจำนวน 7 หมื่นล้านบาท พร้อมแบ่งเป็นสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเอกชน , ภาคอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างบ้านด้วยจำนวนเงิน 3 หมื่นล้านบาท ผ่านธนาคารกรุงไทย , ออมสิน , อาคารสงเคราะห์ ส่วนอีกจำนวน 4 หมื่นล้านบาท เป็นสินเชื่อให้บ้านผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ แห่งละ 2 หมื่นล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี

บ้านประชารัฐให้วงเงินกู้เท่าใด ?

วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 1.5 ล้านบาท/หน่วย ยกเว้นการซ่อมแซมพร้อมต่อเติมบ้านวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 500,000 บาท/หน่วย

โครงการบ้านประชารัฐ มีแห่งไหนบ้าง

บ้านเรือนภายใต้โครงการจะต้องมีวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถสร้างได้ทั้งบนที่ดินของตัวเอง , โครงการเอกชน หรือโครงการสร้างบนที่ดินของรัฐ ก็ย่อมได้ โดยครอบคลุมไปจนถึงบ้านสร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ รวมทั้ง NPA ของกรมบังคับคดี ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย หรือเข้าไปตรวจสอบได้จากทรัพย์สินรอขาย ได้แก่

  • ทรัพย์สินรอขายธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ทรัพย์สินรอขายธนาคารออมสิน
  • ทรัพย์สินรอขายธนาคารกรุงไทย
Posted in บ้านเดี่ยว.